CodeLabo

Console không chỉ có phương thức log

javascript devtools
Console là một công cụ rất đắc lực hỗ trợ chúng ta trong quá trình phát triển ứng dụng, đặc biệt là trong khâu debug. Phương thức được chúng ta ...
read more

for...of và for...in trong Javascript

javascript
for...of và for...in trong Javascript cho phép chúng ta viết những vòng lặp for một cách rất gọn gàng, súc tích. Nếu bạn vẫn phân vân chưa biết k ...
read more

Giới thiệu về Set trong Javascript

javascript
Set là một kiểu object mới trong ES6 (ES2015), dùng để lưu trữ các giá trị không trùng lặp. Set có thể chứa bất kì kiểu giá trị nào, gồm các giá ...
read more

Những cú pháp đặc biệt của Javascript

javascript
Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về những thứ mà ai cũng vậy “Nhưng JS thì không” Lệnh gán có thể ở khắp mọi nơiThông thường những ngôn ngữ k ...
read more

Array không chỉ là array

javascript
Hầu hết các ngôn ngữ đều trang bị kiểu array để xử lí, lưu trữ nhiều phần tử cùng lúc, JS cũng không ngoại lệ. Nhưng array trong JS không chỉ đơn ...
read more